Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Team ACL. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing wanneer u Team-ACL.com of diensten gebruikt. Deze Gebruiksvoorwaarden zullen u informeren over uw rechten en plichten bij het gebruik van Team ACL. Lees dit zorgvuldig door voordat u Team ACL gaat gebruiken.

 

Wie is Team ACL?
Team ACL is een internetbedrijf en is gevestigd in Nederland, Nijkerk op het adres Aalscholverlaan 23 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63384329.

 

Algemeen
Bij het gebruik van deze website zijn deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid en andere aanvullende regelgevingsdocumenten die team ACL op Team-ACL.com gepubliceerd, van toepassing. Als u het niet eens bent met de inhoud van deze documenten, gebruik dan team ACL niet.

Team ACL behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De wijzigingen treden onmiddellijk in werking, tenzij anders vermeld. De aankondiging wordt gepubliceerd op de Team-ACL.com en/of door een bericht per e-mail te sturen naar alle Team ACL members. Als u Team ACL blijft gebruiken nadat deze wijzigingen zijn aangebracht, betekent dit dat u deze aanpassingen onherroepelijk accepteert. Het wordt ook aangeraden om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

 

Waarop zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing?
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en diensten die Team ACL aanbiedt, tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen.

 

Uw rechten en plichten
Voor alle aspecten van gebruik moet u zich als gebruiker van Team-ACL.com gedragen in overeenstemming met wat redelijkerwijs van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker mag worden verwacht. Het is onder meer verboden de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden.

In het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen verboden:

  1. inbreuk maken op of anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van Team ACL en/of derden;
  2. het doen van inbreukmakende, onwettige of misleidende verklaringen;
  3. het verspreiden van illegaal materiaal;
  4. het ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website

Het is alleen toegestaan om één exemplaar van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Team ACL is het niet toegestaan het verstrekte materiaal te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, reverse engineeren, te decompileren of anderszins te gebruiken en/of te exploiteren.

Alleen als u vooraf schriftelijke toestemming hebt gekregen van Team ACL, mag u een hyperlink introduceren (een technische opdracht die verwijst naar een Team ACL-website, waarbij de website verschijnt in het kader van Team ACL). Verzoeken om een hyperlink te maken kunnen worden doorgestuurd naar info@team-acl.com.

In het geval dat u zich niet houdt aan het bovenstaande toegestane gebruik, behoudt Team ACL zich het recht voor om eventuele schade als gevolg van dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.

 

Materiaal
Door materiaal (zoals foto’s, teksten, video’s, foto’s, etc.) op Team ACL te plaatsen, geeft u Team ACL toestemming om dit materiaal te gebruiken voor de publiciteitsdoeleinden van Team ACL. Sommige geplaatste materialen kunnen worden gebruikt op andere distributiekanalen, zoals kranten of een website die niet gerelateerd is aan Team ACL. Door gebruik te maken van de diensten van Team ACL stemt u ermee in dat uw materiaal via deze andere distributiekanalen wordt gebruikt.

Team ACL heeft het recht om uw materiaal te verwijderen als Team ACL wordt geïnformeerd dat dit onwettig is, problemen kan veroorzaken of anderszins in strijd is met enige wet en / of haar beleid.


Hoe gaat Team ACL om met uw persoonsgegevens?

In het Privacybeleid kunt u lezen voor welk doel Team ACL de op deze website verzamelde gegevens gebruikt en hoe u deze kunt wijzigen of verwijderen. In het Cookiebeleid vindt u meer informatie over cookies die Team ACL gebruikt. Het Privacybeleid en het Cookiebeleid hebben alleen betrekking op Team-ACL.com en niet op andere websites waarnaar links op Team-ACL.com staan.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Team ACL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of sites die zijn verbonden met de Team ACL website, door middel van een hyper (tekst)link(s) of tag(s). Team ACL is ook niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of onvermogen van het gebruik van materiaal dat beschikbaar is op zijn website of verkregen door middel van cookies. Team ACL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die worden aangeboden via de websites van Team ACL.

Team ACL is voorts niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen voor haar website, waaronder – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van het niet of te laat afleveren van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door software/hardware die wordt gebruikt voor elektronische communicatie en overdracht van virussen. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Team ACL.

Team ACL garandeert niet dat de website-informatie actueel, volledig en/of accuraat is. Team ACL garandeert ook niet dat de op haar website aangeboden informatie vrij is van fouten, tekortkomingen en/of virussen. Team ACL garandeert ook niet dat dergelijke storingen en/of tekortkomingen op haar website zullen worden hersteld of dat de virussen zullen worden verwijderd.

Bij twijfel over de juistheid van de verstrekte informatie of bij onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met de persoon die de informatie aanbiedt. Team ACL is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de door Team ACL verkregen informatie.

U vrijwaart Team ACL voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden die schade hebben (vorderen) geleden als gevolg van:

  1. het gebruik van informatie over Team-ACL.com die door u of door (bevoegde) personen die namens u handelen, worden geplaatst;
  2. anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Team ACL-websites.

 

Vragen?
Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met Team ACL.

info@team-acl.com

Team ACL
Aalscholverlaan 22
3862KH Nijkerk
Nederland

Iban: NL21SNSB0339760710
KVK: 63384329
BTW: NL001760847B19

 

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd op 1 december 2020.